khách san

SKY BAR (FIVE STAR HOTEL)

Phú Yên
Chủ đầu tư: CENDELUXE
Diện tích: 500m2
Thời gian: 2021